Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Czempiniu
Menu góra
Strona startowa Informacje Ośrodek Pomocy Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ośrodek Pomocy Społecznej, bieżące, menu 1108 - BIP - Urząd Gminy w Czempiniu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

Ośrodek Pomocy Społęcznej
ul. Parkowa 2
64-020 Czempiń
tel: 61/28-26-767, 61/28-26-301
NIP: 785-12-85-822, REGON 632003029
e-mail: czempin@pomost.poznan.pl

Podstawa prawna działania:

1. Ustawa z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 1998r. Nr 64 poz. 414 z późno zm.)
2. Uchwała Nr XIII/51/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Czempiniu z dnia 20 kwietnia 1990r. w sprawie Utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu
3. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu Uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Czempiniu Nr XVIII/85/92 z dnia 30 kwietnia 1992r.

Struktura organizacyjna:

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za całokształt pracy Ośrodka
2. W skład Ośrodka wchodzą:

 • Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Główny księgowy
 • Pracownicy socjalni
 • Inspektorzy
 • Asystent rodziny
 • Inspektorzy ds. świadczeń rodzinnych
 • Referent ds. funduszu alimentacyjnego
 • Informatyk


Ewidencja i rejestry:

Dzienniki korespondencji, pocztowa książka nadawcze, rejestry przyjętych wniosków, dokumentacja zasiłkobiorców, rejestry wydanych decyzji.

Dokumentacja kontroli:

Książka kontroli, protokóły kontroli

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

(Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.)

Celem pomocy społecznej jest wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są one w stanie samodzielnie sobie poradzić. Zadaniem Ośrodka pomocy Społecznej jest wsparcie takich osób oraz rodzin w dążeniu do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz w tworzeniu dla siebie godnych warunków życia. Wiąże się to z podejmowaniem szeregu działań zmierzających do ich usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samooceny w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • brak umiejętności w przystosowaniu do zycia młodziezy opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenia losowe i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

oraz zgodnie z kryterium dochodowym, określonym w ustawie o pomocy społecznej:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty: 477,00 zł (kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej),
 • osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty: 351,00 zł (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie),
 • rodzinie (w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej rodzina - to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące), której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalenia, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Świadczenia rodzinne przysługują:

 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom,do których stosuje sie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U z 2006r. Nr 234, poz. 1694, z 2007r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008r. Nr 70, poz. 416), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkiem rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują terytorium Rzeczpospolitej polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowi inaczej.

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne,
 • zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia sie dziecka,

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie uczącej się,

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o którym mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobe albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty: 504,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące sie orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty: 583,00 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(Dz. U z 2009r. Nr 1, poz. 7 ze zm.)

Ustawa określa:

 • zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji,
 • warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych dalej " świadczeniami z funduszu alimentacyjnego"
 • zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • działania podejmowane wobec dłuzników alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • obywatelom polski,
 • cudzoziemcom,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolita Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie sie, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007r. Nr 120, poz. 818 i Br 165, poz. 1170),
 • przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty: 725,00 zł.

STANOWISKA ZATRUDNIENIA:

Dyrektor jednostki tel. 061/28-26--301

 • Zdzisława Lehmann

Referat finansowy

 • Główny księgowy - Dorota Tomczak
 • Inspektor - Regina Tomczak
 • Inspektor - Katarzyna Szczempek

Pracownicy socjalni

 • Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Katarzyna Janicka
 • Specjalista Pracy Socjalnej - Dorota Grebin

Referat ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 • Starszy Inspektor ds. świadczeń rodzinnych - Małgorzata Kasprzak
 • Starszy Inspektor ds. świadczeń rodzinnych - Sylwia Zimlińska
 • Starszy Referent ds. funduszu alimentacyjnego - Daria Badowiec

Metryka

data wytworzenia
2012-07-09
data udostępnienia
2012-07-09
sporządzone przez
opublikowane przez
Magdalena Głucha-Napierała
ilość odwiedzin
364
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.